Allmänna villkor för webbplatsen FAVI.se

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa villkor (vidare endast "affärsvillkor") reglerar i enlighet med bestämmelserna i § 1751 punkt 1 lag nr. 89/2012, civillagen med ändringar (vidare endast "civillagen"), ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan företaget FAVI a.s., med säte Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prag 1, reg. nr.: 048 57 402, registrerat i handelsregistret som förs av kommundomstolen i Prag, avsnitt B, bilaga 28244 (vidare endast "leverantören") och tredje parter (vidare endast "användare") vilka härrör från tjänsteavtal (vidare endast "tjänsteavtal") ingångna via webbplatsen som finns på / (vidare endast "webbplats").

1.2. Rättigheter och skyldigheter mellan leverantören och användaren regleras vidare av diskussionsreglerna som utgör bilaga nr. 1 i affärsvillkoren. Affärsvillkoren och diskussionsreglerna är en del av tjänsteavtalet.

1.3. Tjänsteavtalet och affärsvillkoren anges på svenska.

1.4. I enlighet med civillagens bestämmelser i § 1752 samtycker avtalsparterna till att leverantören efter eget gottfinnande och i rimlig omfattning kan ändra affärsvillkoren. Användaren meddelas alltid om ändringar i affärsvillkoren. Användaren kan avvisa ändringar i affärsvillkoren och i sådana fall skriftligen säga upp tjänsteavtalet inom uppsägningsperioden som är en (1) månad.

1.5. Genom att godkänna den nya versionen av villkoren upphör de tidigare villkoren att gälla och den nya versionen av villkoren blir en integrerad del av tjänsteavtalet.

2. Ingående av tjänsteavtal

2.1. Det är användaren som påbörjar ingåendet av ett tjänsteavtal genom att fylla i uppgifterna i registreringsformuläret på webbplatsen och skicka dessa uppgifter till leverantören genom att klicka på knappen "Registrera" (vidare endast "beställning"). De uppgifter som anges av användaren vid beställningen anses vara sanningsenliga med hänseende till affärsvillkoren.

2.2. Efter att leverantören tar emot beställningen ges användaren möjligheten att logga in på sitt konto (vidare endast "acceptans"). Bestämmelserna civillagen § 1740 punk. 3 tillämpas inte. Tjänsteavtalet är ingånget efter att användare har accepterat.

2.3. Användaren samtycker till att leverantören kan påbörja tillhandahållandet av tjänster enligt tjänsteavtalet omedelbart efter att det har ingåtts, och det även innan den lagstadgade perioden för uppsägning av tjänsteavtalet har löpt ut.

2.4. Användaren bekräftar att leverantören är inte skyldig att ingå ett tjänsteavtal (avvisa användarens registrering) och det gäller i synnerhet för personer som tidigare väsentligt har brutit mot avtalet (inklusive affärsvillkoren).

2.5. Användaren samtycker till användningen av distanskommunikation vid ingående av tjänsteavtalet. Kostnader som användaren ådrar sig vid distanskommunikation i samband med ingåendet av tjänsteavtalet (t.ex. kostnad för internetuppkoppling) bärs av användaren. Denna kommunikation är belagd med standardavgifter.

3. Användarkonto

3.1. Användaren får åtkomst till användargränssnittet genom att registrera sig på webbplatsen. Användaren kan via användargränssnittet hantera sina uppgifter, lägga till och ta bort personuppgifter och hantera dessa, posta och ta bort poster eller annan information och hantera dessa, samt ladda upp bilder och ljudinspelningar och hantera dessa (vidare endast "användarkonto").

3.2. Användargränssnittet aktiveras i samband med att användaren registrerar sig på webbplatsen (användaren fyller i obligatoriska uppgifter).

3.3. Användaren är skyldig att ange korrekta och sanningsenliga uppgifter vid registreringen. Användaren är skyldig att hålla sina personuppgifter uppdaterade för kontot. Leverantören förutsätter att uppgifterna som användaren anger är riktiga. Varje användaren kan endast ha ett användarkonto.

3.4. Åtkomst till kontot skyddas av användarnamn och lösenord. Användaren samtycker till att inloggningsuppgifterna kan användas för inloggning på andra webbplatser som drivs av leverantören. Användaren är skyldig att hålla inloggningsuppgifterna konfidentiella och bekräftar att leverantören inte bär något ansvar om detta inte efterföljs.

3.5. Leverantören kan blockera användarens konto om användaren inte uppfyller skyldigheterna som härrör från tjänsteavtalet.

4. Tjänstevillkor

4.1. Användaren har rätt att komma åt sitt konto baserat på tjänsteavtalet. Användaren kan via användargränssnittet hantera sina uppgifter, lägga till och ta bort personuppgifter och hantera dessa, posta och ta bort poster eller annan information och hantera dessa, samt ladda upp bilder och ljudinspelningar och hantera dessa, användaren kan även kommunicera med andra personer via sitt konto via kanaler som anges (vidare endast "tjänst").

4.2. Leverantören är inte skyldig att tillhandahålla tjänsten i händelse att detta förhindras genom problem orsakade av användaren eller från andra personer. Leverantören är i synnerhet inte skyldig att tillhandahålla tjänsten vid elavbrott, fel i datanätet eller andra fel orsakade av tredje part eller force majeure.

4.3. Avbrott, tillfälliga begränsningar eller försämrad kvalitet kan förekomma vid tillhandahållandet av tjänster.

4.4. Alla rekommendationer och information som visas i tjänsten och på webbplatsen är av icke-bindande karaktär och detta bekräftas av användaren. Användaren ska alltid kontakta en professionell rådgivare innan användning av sådana rekommendationer och information.

5. Använda tjänsten

5.1. Användaren får inom ramen för tjänsten inte lagra eller sprida information vars innehåll strider mot allmänt bindande lagbestämmelser som gäller i Tjeckien eller i andra länder där tjänsten är tillgänglig, särskilt innehåll vars offentliggörande:

5.1.1. strider mot upphovsrätten eller tredje parts upphovsrätt,

5.1.2. strider mot skyddsrättigheter för tredje part,

5.1.3. strider mot rättsliga normer som syftar till att skydda mot hat av folkgrupp, etnisk grupp, ras, religion, klass eller annat begränsande av människors rättigheter och frihet.

5.2. Användaren bekräftar att leverantören inte ansvarar för inställningar gjorda av användaren på kontot.

5.3. Användaren får inte skicka ut oönskade affärsmeddelanden inom ramen för tjänsten. Användaren får inom ramen för tjänsten inte skicka ut information som påfallande påminner om tjänster eller applikationer från tredje part, i syfte att förvirra eller vilseleda andra användare (nätfiske). Användaren får inte sprida virus.

5.4. Användaren får inom ramen för tjänsten inte använda mekanismer, verktyg, program eller metoder som har eller kan ha negativ effekt på driften av leverantörens utrustning, säkerheten på internet eller andra användares säkerhet.

5.5. Användaren får inte utföra aktiviteter som syftar till att inaktivera eller begränsa driften av leverantörens server som används för tjänsten, eller utföra andra attacker mot denna server eller hjälpa tredje part med sådana aktiviteter. Användaren får inte använda kontot eller tjänsten på ett sätt som orimligt begränsar användningen av tjänsten för leverantörens andra kunder eller som på annat sätt orimligt begränsar leverantören. Användaren får i synnerhet inte belasta leverantörens server som används för tjänsten med automatiserade förfrågningar.

5.6. Användaren bekräftar att leverantören inte har något ansvar för innehållet i information som lagras av användaren, enligt bestämmelserna i § 5 lag nr. 480/2004 om vissa av informationssamhällets tjänster och om ändring av vissa lagar (lagen om vissa av informationssamhällets tjänster), i dess ändrade lydelse. Användaren bekräftar också att leverantören inte ansvarar för olagliga handlingar som begås av användaren.

5.7. Leverantören har rätt att (men är inte skyldig) preventivt kontrollera information som lagras eller sprids av användaren inom ramen för tjänsten. I händelse av att innehållet i denna information kan bryta mot affärsvillkoren, allmänt bindande lagstiftning eller god moral, har leverantören rätt att ta bort denna information eller förhindra spridning av den, och dessutom har leverantören rätt att dra sig ur tjänsteavtalet. I händelse av att någon tredje part utövar rättigheter gentemot leverantören i samband med lagring eller spridning av information som lagras eller sprids av användaren inom ramen för tjänsten, har leverantören rätt att omedelbart ta bort informationen som lagras eller sprids av användaren inom denna tjänst.

5.8. I händelse av att någon tredje part utövar rättigheter gentemot leverantören i samband med fullgörande av tjänsteavtalet, förbinder sig användaren att utan dröjsmål överlämna alla dokument och styrkande handlingar som är nödvändiga för att föra en framgångsrik tvist med denna tredje part. Om en sådan tredje part hävdar att lagring eller spridning av information som lagras eller sprids av användaren inom tjänsten bryter mot personens rättigheter, särskilt upphovsrätten, eller om illojal konkurrens uppstod, åtar sig användaren att ersätta leverantören alla kostnader som leverantören har haft i samband med en tvist med en sådan tredje part.

5.9. Användaren bekräftar att texter, bilder, grafiska verk och annat material som finns på webbplatsen eller som är tillgängligt inom ramen för tjänsten kan vara upphovsrättsskyddade, enskilt och/eller i sin helhet (vidare endast "upphovsrättsskyddat verk"). Databaser som finns på webbplatsen eller som är tillgängliga inom ramen för tjänsten skyddas av en särskild rättighet som tillhör skaparen av databasen. Såvida inget annat har avtalats skriftligen med leverantören, kan legitim användning av upphovsrättsverk endast ske i den utsträckning och på det sätt som anges i tillämplig lag. I synnerhet får användaren inte använda upphovsrättsskyddade verk genom reproduktion (kopiering) för direkt eller indirekt ekonomiskt eller kommersiellt syfte, de får heller inte användas i form av distribution, utlåning, utställning eller kommunicering av verket till allmänheten ( inklusive kommunikation till allmänheten via internet).

6. Licensavtal

6.1. I händelse att användaren inom ramen av tjänsten lagrar eller sprider information (immateriella tillgångar) som är föremål för skydd av någon av de immateriella rättigheterna (vidare endast "verk"), beviljar användaren leverantören att kostnadsfritt använda sådana verk (licens) enligt villkoren nedan. Detta påverkar inte bestämmelserna i artikel. 5.1 i affärsvillkoren.

6.2. Licensen för verket tillhandahålls för alla typer av användning (inklusive kommunikation av verket till allmänheten via internet), i obegränsad kvantitet och platsomfång. Leverantören kan tillhandahålla tillståndet som ingår i licensen till tredje part i sin fullhet eller delvis (underlicens). Leverantören har rätt att tilldela licensen för verket till tredje part. Leverantören förvärvar licensen för verket i det ögonblick det lagras eller delas inom ramen för tjänsten. Licensen ges för en period av sjuttio (70) dagar från ögonblicket verket lagras eller sprids inom ramen för tjänsten. Leverantören är inte skyldig att använda licensen.

6.3. Leverantören har rätt att modifiera, ändra eller bearbeta verket, att inkludera det i en fil och att länka det till en annan skapares arbete (eller datorprogram), samtidigt som ändringar eller bearbetning av verket också kan ske genom tredje part. I händelse att leverantören (eller tredje part som har godkänts av leverantören) gör ändringar i sådant arbete, erhåller leverantören även en licens för detta förändrade arbete. Leverantören har rätt att göra arbetet tillgängligt för allmänheten under sitt företagsnamn. Om det rör sig om ett ej publicerat verk har leverantören rätt att publicera det. Leverantören kommer alltid att visa användarnamnet (nick) för den användare som lagrade verket inom ramen för tjänsten.

6.4. Bestämmelserna i artikel. 6.1 till artikel 6.3 i affärsvillkoren ska i rimlig utsträckning även gälla leverantörens rättighet där användarens bidrag inte omfattas av upphovsrättsskydd.

7. Avtalsparternas ytterligare rättigheter och skyldigheter

7.1. Leverantören kräver inte betalning av deposition eller liknande betalningar.

7.2. Användaren bekräftar att program som utgör webbplatsen är upphovsrättsskyddade. Användaren förbinder sig att inte utföra någon aktivitet som kan göra det möjligt för användaren eller tredje part att störa eller använda datorprogram för vilka leverantören har användarrätt.

7.3. Leverantören är inte bunden av några uppförandekoder i förhållande till användaren i den mening som avses i bestämmelserna i § 1826 punkt 1 e) civillagen.

7.4. Avgörande av konsumentklagomål utanför domstol säkerställer leverantören via en elektronisk kontaktadress (artikel 11.5). Leverantören skickar information om behandlingen av klagomålet till användarens elektroniska adress.

7.5. Den tjeckiska myndigheten för handelsinspektion är ansvarig för avgörande av konsumenttvister utanför domstol som härrör från serviceavtalet. Myndighetens säte är Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, reg. nr. 000 20 869, webbplats: https://adr.coi.cz/cs. Plattformen för behandling av tvister online på webbplatsen http://ec.europa.eu/consumers/odr kan användas för att lösa tvister mellan leverantören och användaren som härrör från tjänsteavtalet.

7.6. Kontaktpunkten är det europeiska konsumentcentret i Tjeckien med säte Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, webbplats: http://www.evropskyspotrebitel.cz, enligt förordning (EU) nr 524/2013 Europaparlamentet och rådet från den 21 maj 2013 om lösning av konsumenttvister online och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordningen om konsumenttvistlösning online).

7.7. Leverantören har rätt att bedriva verksamhet genom en handelslicens. Kontroll av handelslicensen utförs av tillämplig myndighet som kontrollerar handelslicenser. Myndigheten för skydd av personuppgifter övervakar skyddet av personuppgifter. Den tjeckiska handelsinspektionsmyndigheten övervakar i begränsad utsträckning också efterlevnad av lag nr 634/1992, konsumentskyddslagen i dess ändrade lydelse.

7.8. De avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter beträffande leverantörens ansvar för servicefel regleras av relevanta allmänt bindande rättsliga bestämmelser, särskilt bestämmelserna i § 1914 och efterföljande i civillagen och bestämmelserna i lag nr 634/1992, konsumentskyddslagen i dess ändrade lydelse. Användaren kan utöva de rättigheter som härrör från leverantörens ansvar för fel i tjänsten hos leverantören, särskilt på adressen för leverantörens säte eller via e-post på kontaktadressen (artikel 11.5).

8. Skydd av personuppgifter och lagring av cookies

8.1. Leverantörens informationsskyldigheter relaterade till behandlingen av användarens personuppgifter regleras i ett separat dokument.

8.2. Användaren samtycker till lagring av så kallade cookies på användarens dator. Cookies är små filer som används av leverantören och annonsörer på webbplatsen för att känna igen användarens webbläsare vid kommunikation med tjänsten och de används sedan för vissa funktioner i tjänsten. Om det är möjligt att uppfylla leverantörens skyldigheter enligt avtalet för tillhandahållande av tjänster utan att lagra så kallade cookies på användarens dator, kan användaren när som helst återkalla samtycket enligt första meningen i detta avsnitt.

9. Tjänsteavtalets varaktighet

9.1. Såvida det inte rör sig om ett fall där det inte går att säga upp avtalet är användaren i egenskap av konsument berättigad att återkalla avtalet för tillhandahållande av tjänster inom fjorton (14) dagar efter att tjänsten påbörjades, i enlighet med bestämmelserna i 1829 § 1 civillagen. För att dra sig tillbaka från avtalet kan användaren använda en mall tillhandahållen av leverantören som utgör bilaga nr 2 för affärsvillkoren.

9.2. Tjänsteavtalet träder i kraft när det ingås. Tjänsteavtalet ingås på obestämd tid.

9.3. Användaren kan när som helst avsluta tjänsteavtalet genom att stänga och ta bort sitt användarkonto.

9.4. Leverantören kan säga upp tjänsteavtalet om användaren bryter mot några av sina skyldigheter som härrör från tjänsteavtalet (inklusive affärsvillkor eller diskussionsregler) eller från allmänt bindande lagbestämmelser eller i andra fall. Uppsägning av tjänsteavtalet enligt denna artikel träder i kraft när den levereras till användaren. Såvida inte annat anges i avtalet eller av allmänt bindande rättsliga bestämmelser, ska tjänsteavtalet upphöra när denna uppsägning träder i kraft.

9.5. Uppsägning av tjänsteavtalet påverkar inte licenser som tillhandahålls leverantören enligt artikel 6 i villkoren.

10. Leverans – rättsliga förhandlingar

10.1. Såvida inget annat har avtalats måste all korrespondens som rör rättsliga förfaranden i samband med tjänsteavtalet levereras till den andra parten skriftligen via e-post. Korrespondens levereras till användaren på den elektroniska adress som anges i användarens konto.

10.2. För elektronisk post är meddelandet levererat i det ögonblick meddelandet når servern för inkommande post.

11. Slutbestämmelser

11.1. Om förhållandet som härrör från användningen av webbplatsen eller det juridiska förhållandet som har upprättats genom tjänsteavtalet innehåller ett internationellt (utländskt) element, är parterna överens om att förhållandet regleras av tjeckisk lag, särskilt civillagen. Valet av lag enligt föregående mening berövar inte konsumenten det skydd som ges genom bestämmelserna som inte kan undantas från avtalet och som i avsaknad av lagval annars skulle tillämpas enligt artikel 6 (1) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 från den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I).

11.2. Om någon bestämmelse i villkoren är ogiltig eller ineffektiv ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en bestämmelse vars betydelse är så nära som möjligt den ogiltiga bestämmelsen. Om en bestämmelse är ogiltig eller ineffektiv påverkas inte giltigheten av de andra bestämmelserna.

11.3. Användaren samtycker till att leverantören har rätt att överlåta rättigheterna och skyldigheterna enligt tjänsteavtalet till en tredje part.

11.4. Tjänsteavtalet, inklusive affärsvillkoren arkiveras av leverantören i elektronisk form och är inte offentligt tillgängliga.

11.5. Leverantörens e-postadress: bovackert@favi.se.

Prag den 11 maj 2018

FAVI a.s.

Information om behandling av personuppgifter i syfte att fullgöra avtalet

1. Den registeransvariges identitet och kontaktinformation

1.1. Den registeransvarige är företaget FAVI a.s., med säte Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prag 1, reg. nr.: 048 57 402, registrerat i handelsregistret som förs av kommundomstolen i Prag, avsnitt B, bilaga 28244 (vidare endast "registeransvarig").

1.2. Den registeransvariges postadress är följande: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjeckien. E-post bovackert@favi.se. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Den registeransvarige har inte utsett ett dataskyddsombud.

2. Rättsliga skäl för behandling av personuppgifter

2.1. Det juridiska skälet för behandling av dina personuppgifter är att denna behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan dig och den registeransvarige eller för den registeransvarige ska kunna genomföra åtgärder innan ett sådant avtal ingås i den mening som avses i art. 6 punkt 1 b) Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning) (vidare endast "förordningen").

3. Syfte med behandling av personuppgifter

3.1. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra avtalet mellan dig och den registeransvarige eller att den registeransvarige ska kunna vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.

3.2. Inget automatiskt individuellt beslut görs av den registeransvarige i den mening som avses i artikel 22 i förordningen.

4. Förvaringstid för personuppgifter

4.1. Dina personuppgifter kommer att behandlas av den registeransvarige så länge som rättigheterna och skyldigheterna i det relevanta avtalet gäller, och under den tid som krävs för arkivering enligt relevanta allmänt bindande rättsliga bestämmelser, men inte längre än den period som anges av allmänt bindande rättsliga bestämmelser.

5. Övriga mottagare av personuppgifter

5.1. Andra mottagare av dina personuppgifter är personer som utgör koncernen tillsammans med den registeransvarige, personer som tillhandahåller marknadsföringstjänster åt den registeransvarige, personer som tillhandahåller drift av marknadsföringsplattformar och personer som tillhandahåller tekniska eller organisatoriska aktiviteter för den registeransvarige i enlighet med den registeransvariges instruktioner (personuppgiftsbehandlare).

5.2. Den registeransvarige har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till ett tredje land (utanför EU) eller till en internationell organisation, förutom till företaget SendGrid, Inc., med säte1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 och företaget The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Företagen är certifierade enligt Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA i den mening som avses i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 utfärdat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skyddsnivå tillhandahållen genom Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

6. Datasubjektets rättigheter

6.1. Under de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter från den registeransvarige, rätt att korrigera eller ta bort dina personuppgifter, eller begränsa behandlingen av dem, rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, och rätt till överföring av dina personuppgifter. Du kan begära detta genom att skicka ett mail till bovackert@favi.se.

6.2. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot eller bryter mot förordningen har du bland annat rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

6.3. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är ett nödvändigt krav för ingående och genomförande av avtalet och utan tillhandahållande av dina personuppgifter är det inte möjligt att ingå avtalet eller fullgöra det av administratören.

Information om behandling av personuppgifter i syfte att skicka affärsmeddelanden

Företaget FAVI a.s. behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka affärsmeddelanden (marknadsföring) grundat på så kallat berättigat intresse. Du kan när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter för att inte längre motta affärsmeddelanden. Nedan finner du detaljerad information om behandling av dina personuppgifter, inklusive detaljerad information om berättigat intresse.

1. Den registeransvariges identitet och kontaktinformation

1.1. Den registeransvarige är företaget FAVI a.s., med säte Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prag 1, reg. nr.: 048 57 402, registrerat i handelsregistret som förs av kommundomstolen i Prag, avsnitt B, bilaga 28244 (vidare endast "registeransvarig").

1.2. Den registeransvariges postadress är följande: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Prag 1, Tjeckien. E-post bovackert@favi.se. Telefon +420 222 362 041.

1.3. Den registeransvarige har inte utsett ett dataskyddsombud.

1.4. Denna informationsskyldighet uppfylls i förhållande till personuppgifter som behandlas av den registeransvarige uteslutande i syfte att skicka affärsmeddelanden. Den gäller inte personuppgifter som behandlas för ett annat ändamål och på en annan rättslig grund, för dessa kommer den registeransvariges informationsskyldighet att uppfyllas separat

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

2.1. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att sådan behandling är nödvändig för den registeransvariges eller en tredje parts legitima intressen i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 f) Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (Allmän dataskyddsförordning) (vidare endast "förordningen").

3. Syfte med behandling av personuppgifter

3.1. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att skicka affärsmeddelanden till din person i den mening som avses i lag nr 480/2004, om vissa av informationssamhällets tjänster och om ändring av vissa handlingar (lagen om vissa av informationssamhällets tjänster ) med ändringar (vidare kallad "lagen om vissa av informationssamhällets tjänster").

3.2. Inget automatiskt individuellt beslut görs av den registeransvarige i den mening som avses i artikel 22 i förordningen.

4. Den registeransvariges berättigade intressen

4.1. Du använder den registeransvariges tjänst för att få erbjudanden om produkter eller tjänster från tredje part som skickas av den registeransvarige via e-post – affärsmeddelanden. I samband med användningen av tjänsterna gav du den registeransvarige dina personuppgifter och samtycke till att motta affärsmeddelanden (inom ramen för tjänstens affärsvillkor).

4.2. Vid skickande av kommersiell kommunikation följer administratören allmänt bindande lagbestämmelser, särskilt bestämmelserna i § 7 i lagen om vissa av informationssamhällets tjänster.

4.3. I punkt 47 i skälet i förordningen anges bland annat att "behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan betraktas som behandling med berättigat intresse".

4.4. Den registeransvarige har bedömt om det är möjligt att behandla dina personuppgifter i syfte att skicka kommersiell kommunikation, och har också utfört det nödvändiga proportionalitetstestet där dina skyddsintressen jämfördes med den registeransvariges intressen. Den registeransvarige kom fram till slutsatsen att med avseende på ditt tidigare samtycke till att ta emot kommersiell kommunikation och med avseende på att syftet med att använda tjänsterna från din sida är att ta emot kommersiell kommunikation och vidare med avseende på att du när som helst vägra att ta emot ytterligare kommersiell kommunikation, framstår det inte som att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av frivilligt tillhandahållna personuppgifter har företräde framför administratörens legitima intressen av att skicka affärskommunikation.

4.5. Mot bakgrund av ovanstående och även med tanke på att du rimligen kunde förvänta dig att dina personuppgifter behandlas i syfte att skicka affärsmeddelanden, anser den registeransvarige att den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter för syftet med att skicka affärsmeddelanden till din person är den registeransvariges legitima intresse (artikel 2.1).

5. Förvaringstid för personuppgifter

5.1. Dina personuppgifter kommer att behandlas av den registeransvarige så länge dennes berättigade intresse varar, men som längst fram tills du invänder eller skickar in en begäran mot behandling av personuppgifter i syfte att skicka dig kommersiell kommunikation.

6. Övriga mottagare av personuppgifter

6.1. Andra mottagare av dina personuppgifter kommer att vara personer som tillhandahåller marknadsföringstjänster åt den registeransvarige och personer som tillhandahåller drift av marknadsföringsplattformar.

6.2. Den registeransvarige har inte för avsikt att överföra dina personuppgifter till ett tredje land (utanför EU) eller till en internationell organisation, förutom till företaget SendGrid, Inc., med säte1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 och företaget The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Företagen är certifierade enligt Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA i den mening som avses i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 från den 12 juli 2016 utfärdat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skyddsnivå tillhandahållen genom Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.

7. Datasubjektets rättigheter

7.1. Enligt de villkor som anges i förordningen har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter från den registeransvarige, rätt att korrigera eller ta bort dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem.

7.2. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot eller bryter mot förordningen har du bland annat rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

7.3. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive profilering, om profileringen avser sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål. Detta påverkar inte behandlingen av dina personuppgifter som baseras på en annan rättslig grund eller för ett annat syfte.